Maturitní model

Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí (přihláška se podává do 1. prosince).

SPOLEČNÁ ČÁST

povinné zkoušky
1. zkouška
český jazyk a literatura (didaktický test)
2. zkouška
cizí jazyk (didaktický test) nebo matematika (didaktický test), žák si zvolí jeden předmět

max. 2 nepovinné zkoušky
z nabídky: cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující

PROFILOVÁ ČÁST

povinné zkoušky
1. zkouška
český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška)
2. zkouška
předmět z níže uvedené nabídky (ústní zkouška)
3. zkouška
předmět z níže uvedené nabídky (ústní zkouška)
4. zkouška (pouze pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk)
cizí jazyk, který si žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky (písemná práce, ústní zkouška)

max. 2 nepovinné zkoušky - ústní
z níže uvedené nabídky

Žáci budou vybírat z následujících předmětů:

 • cizí jazyk (Aj, Fj, Nj)
 • biologie a geologie
 • chemie
 • matematika
 • fyzika
 • základy společenských věd
 • zeměpis
 • dějepis
 • informatika a výpočetní technika – maturitní zkouška v kombinované formě (ústní zkouška a obhajoba práce)
 • výtvarná výchova
 • deskriptivní geometrie
 • hudební výchova

 

Ve společné části koná žák 2 státní povinné zkoušky jedné úrovně obtížnosti.

V profilové části maturitní zkoušky koná žák 3 nebo 4 povinné zkoušky – zkoušku z českého jazyka a literatury, pokud si ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak zkoušku z tohoto cizího jazyka, a další 2 povinné zkoušky z různých předmětů, které si žák zvolí z výše uvedené nabídky. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

V profilové části maturitní zkoušky lze maximálně jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka a maximálně jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka nahradit mezinárodním certifikátem, a to za podmínek stanovených v § 81, odstavci 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění novely zákona č. 284/2020 Sb.: „Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.“

Pro nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka, z něhož žák konal také společnou část maturitní zkoušky (didaktický test), je akceptován certifikát o úspěšném vykonání standardizované zkoušky v úrovni B2 a vyšší. Pro nahrazení maturitní zkoušky z druhého cizího jazyka, z něhož žák nekonal společnou část maturitní zkoušky (didaktický test), je akceptován certifikát o úspěšném vykonání standardizované zkoušky v úrovni B1 a vyšší.

Maturitní zkoušku v profilové části z výtvarné výchovy, hudební výchovy a deskriptivní geometrie může konat žák, který absolvoval minimálně dva školní roky výuky tohoto předmětu.

 

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky žáků s PUPzde

Podmínky pro žáky s PUP jsou uzpůsobeny v souladu s doporučením školského poradenského zařízení, které vypracoval pracovník příslušného speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny. Doporučení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny podle typu vzdělávacích potřeb a míry požadovaných uzpůsobení, o úpravách podmínek pro konání didaktických testů a profilových zkoušek, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení písemné práce a ústní zkoušky v profilové části. Symptomy uvedené v posudku nebudou předmětem hodnocení. Konkrétní vymezení jednotlivých skupin je součástí přílohy č. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Ředitelka školy seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky s úpravami podmínek a způsobu konání zkoušek podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky nebo části zkoušky maturitní zkoušky.

Před zahájením maturitních zkoušek bude maturitní komise seznámena s uzpůsobením podmínek jednotlivých žáků.