Maturitní model

Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí (přihláška se podává do 1. prosince).

SPOLEČNÁ ČÁST

povinné zkoušky
1. zkouška
český jazyk a literatura (didaktický test)
2. zkouška
cizí jazyk (didaktický test) nebo matematika (didaktický test), žák si zvolí jeden předmět

max. 2 nepovinné zkoušky
z nabídky: cizí jazyk, matematika, matematika rozšiřující

PROFILOVÁ ČÁST

povinné zkoušky
1. zkouška
český jazyk a literatura (písemná práce, ústní zkouška)
2. zkouška
předmět z níže uvedené nabídky (ústní zkouška)
3. zkouška
předmět z níže uvedené nabídky (ústní zkouška)
4. zkouška (pouze pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk)
cizí jazyk, který si žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky (písemná práce a ústní zkouška - 40% písemná práce, 60% ústní zkouška)

Volitelnými předměty profilové zkoušky mohou být pouze předměty, jejichž součet týdenních vyučovacích dob v jednotlivých ročnících stanovených v učebním plánu ŠVP činí nejméně 4 vyučovací hodiny.

 

 

Žáci budou vybírat z následujících předmětů:

 • cizí jazyk (Aj, Fj, Nj, Rj) – ústní zkouška
 • biologie a geologie – ústní zkouška
 • chemie – ústní zkouška
 • matematika – ústní zkouška
 • fyzika – ústní zkouška
 • základy společenských věd – ústní zkouška
 • zeměpis – ústní zkouška
 • dějepis – ústní zkouška
 • informatika a výpočetní technika – maturitní zkouška v kombinované formě (ústní zkouška 50% a obhajoba práce 50%)
 • výtvarná výchova – ústní zkouška
 • deskriptivní geometrie – ústní zkouška
 • hudební výchova – ústní zkouška a praktická zkouška (ústní zkouška 60% a praktická zkouška 40 %)

 

Ve společné části koná žák 2 státní povinné zkoušky a max. 2 nepovinné zkoušky

V profilové části maturitní zkoušky koná žák 3 nebo 4 povinné zkoušky – zkoušku z českého jazyka a literatury, pokud si ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak zkoušku z tohoto cizího jazyka, a další 2 povinné zkoušky z různých předmětů, které si žák zvolí z výše uvedené nabídky. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

 

Nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Žáci si mohou výsledek 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky (jazykovým certifikátem), tuto možnost však musí povolit ředitel školy. V souladu
s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky. V takovém případě může ředitel školy stanovit za podmínek stanovených maturitní vyhláškou, že lze jednu povinnou profilovou zkoušku
z cizího jazyka nahradit doložením jazykového certifikátu, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 – Nj, Fj a  v anglickém jazyce na úroveň B2. Nahrazení zkoušky jazykovým certifikátem může ředitel školy povolit také u 1 nepovinné profilové zkoušky z cizího jazyka.

Nahradit lze i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Pro jarní zkušební období ve školním roce je možné podat písemnou žádost o nahrazení zkoušky řediteli školy nejpozději do 31. března.

 

Uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky žáků s PUPzde

Podmínky pro žáky s PUP jsou uzpůsobeny v souladu s doporučením školského poradenského zařízení, které vypracoval pracovník příslušného speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny. Doporučení obsahuje údaje o zařazení žáka do příslušné kategorie a skupiny podle typu vzdělávacích potřeb a míry požadovaných uzpůsobení, o úpravách podmínek pro konání didaktických testů a profilových zkoušek, dále výčet kompenzačních pomůcek a specifikaci případné asistence, tlumočnických služeb nebo odlišností hodnocení písemné práce a ústní zkoušky v profilové části. Symptomy uvedené v posudku nebudou předmětem hodnocení. Konkrétní vymezení jednotlivých skupin je součástí přílohy č. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Ředitelka školy seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky s úpravami podmínek a způsobu konání zkoušek podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky nebo části zkoušky maturitní zkoušky.

Před zahájením maturitních zkoušek bude maturitní komise seznámena s uzpůsobením podmínek jednotlivých žáků.

Profilová zkouška z Ivt profilova-zkouska-z-ivt.pdf Stáhnout
Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části maturitní zkoušky JZS jaro 2024 Přílohy 1-7.pdf Stáhnout
Nabídka témat maturitních prací z Ivt 2023–2024 Nabídka témat maturitních prací z Ivt 2023–2024.pdf Stáhnout
Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky 2024.pdf Stáhnout
Maturitní okruhy - hudební výchova maturitní okruhy -hudební výchova.pdf Stáhnout
Maturitní okruhy - zeměpis maturitní okruhy - zeměpis.pdf Stáhnout
Maturitní okruhy - základy společenských věd maturitní okruhy - základ společenských věd.pdf Stáhnout
Maturitní okruhy - výtvarná výchova maturitní okruhy - výtvarná výchova.pdf Stáhnout
Maturitní okruhy - výpočetní technika maturitní okruhy - výpočetní technika.pdf Stáhnout
Maturitní okruhy - německý jazyk maturitní okruhy - německý jazyk.pdf Stáhnout
Maturitní okruhy - matematika maturitní okruhy - matematika.pdf Stáhnout
Maturitní okruhy - chemie maturitní okruhy - chemie.pdf Stáhnout
Maturitní okruhy - fyzika maturitní okruhy - fyzika.pdf Stáhnout
Maturitní okruhy - francouzský jazyk maturitní okruhy - francouzský jazyk.pdf Stáhnout
Maturitní okruhy - deskriptivní geometrie maturitní okruhy - dekripstivní geometrie.pdf Stáhnout
Maturitní okruhy - dějepis maturitní okruhy - dějepis.pdf Stáhnout
Maturitní okruhy - biologie maturitní okruhy - biologie.pdf Stáhnout
Maturitní okruhy - anglický jazyk maturitní okruhy - anglický jazyk.pdf Stáhnout
Maturitní zkouška z Rj,Nj,Fj 2024 Maturitní zkouška z Rj,Nj,Fj 2024.pdf Stáhnout
Maturitní zkouška z anglického jazyka 2024 Maturitní zkouška z anglického jazyka 2024.pdf Stáhnout
Maturitní zkouška z Českého jazyka a literatury pro rok 2024 maturitni-zkouska-cjl-2024.pdf Stáhnout
Šablona – seznam literárních děl 2024 sablona-seznam-literarnich-del-2024.doc Stáhnout
Seznam literárních děl pro rok 2024 seznam-literarnich-del-maturita-2024.pdf Stáhnout
Kritéria hodnocení maturitní zkoušky z Hv kriteria_hodnoceni_maturitni_zkousky_z_Hv.pdf Stáhnout
Žádost o nahrazení jazykové zkoušky zadost-o-nahrazeni-jazykove-zkousky.doc Stáhnout